Добре дошли в света на геодезията!!


Документи издавани от кадастъра. ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 

Официалните удостоверителни документи от кадастъра са:

 

I.I. Скица на поземлен имот - представлява копие от кадастрална карта /КК/ в М 1:500 или 1: 1000, която се издава за конкретен имот. Съдържа границите на дадения поземлен имот, както и границите на съседните. Скицата се предава в комплект с данните от кадастралния регистър на хартиен носител. Посочва се идентификаторът на имота, както и идентификаторът на съседните му имоти. Включват се административни данни за скицата (дата на издаване, стари идентификатори, основание за издаване и пр.). Има подпис и печат от удостоверителната служба. Скици на поземления имот се издават само на собственици или на специално упълномощени от тях лица.

I.II. Скица на сграда – съдържа същата информация като скицата на поземления имот;

I.III. Схема на самостоятелен обект в сграда - различно от скица, защото се касае до очертания върху кадастралната карта без точни координати. Съдържа номер на самостоятелния обект в сградата, номер на сградата и поземления имот, адрес, предназначение, информация за съседни самостоятелни обекти в сградата на етажа и идентификаторите им, площ на обекта, информация за собствениците (по кадастрален регистър) и прочие;

I.IV. Удостоверение - получаване на удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ на новопостроени, пристроени и надстроени сгради или отразяване на преустройство (смяна на предназначението) на сгради, както и за нанасяне в кадастъра на други видове строежи – като пътища.

Удостоверението е предпоставка за издаване на разрешение за ползване на обекта от Дирекцията за национален строителен контрол.

След получаване на документ от Общинска администрация /ОА/ за нанасяне в кадастъра собственикът/инвеститорът подава молба в Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР. Към молбата трябва да бъдат приложени документът от ОА, писмо от службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/, копие от кадастралната карта /КК/, акт за собственост и узаконяване, разрешение за строеж;

I.V. Справки от кадастъра – тематични карти, извлечени от кадастралния регистър и други, които не носят подпис или печат на длъжностно лице. Право да поискат справка имат собственици или упълномощени от тях лица, заплатили съответната държавна такса за услугата.

Може да се правят писмени и устни справки. Възможно е да се правят справки и онлайн на адрес icadastre.bg.

V. Тематични карти - ведомствата, общините и други юридически лица съобразно характера на своите функции организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за недвижими имоти, строежи, съоръжения и други обекти в поземлени имоти, трайни насаждения, водни течения и площи, природните богатства, релефа и пр. Те създават специализирани карти, регистри и информационни системи въз основа на тези данни.

Когато специализирани карти, регистри и информационни системи съдържат кадастрални данни, задължително ползват съответните данни директно от кадастъра и осъществяват и поддържат връзка с информационната система на кадастъра.

 

продължава>
 
Обекти за специализирана информация в кадастъра. Специализирани карти и регистри ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 

В закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ са посочени 6 вида обекти за специализирана информация (макар че те не изчерпват всички възможни случаи):

1/ недвижими имоти, различни от основните кадастрални данни;

2/ строежи, съоръжения и др. в поземлен имот, в това число надземни и подземни проводи;

3/ трайни насаждения;

4/ водни течения;

5/ природни богатства в земните недра;

6/ релеф.

Специализираните карти и регистри се изработват въз основа на техническо задание, съгласувано от възложителя и службата по кадастъра. В закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ са определени обектите, за които данните са специализирани, но те самите не са обекти на кадастъра. За тяхната изработка е задължително използването като основа на кадастъра. Всяко ведомство, което създава специализирана карта, определя съдържанието и реда за създаването и поддържането им чрез съвместна наредба между ръководителя на ведомството и министъра на регионалното развитие и благоустройство. Специализираните институции задължително поддържат връзка със системата на кадастъра чрез формат за обмен на данни, който се утвърждава от Министерски съвет.

Специализираните регистри на обектите съдържат :

1/ основни кадастрални данни за поземлените имоти, в които са разположени: идентификатор, площ, трайно предназначение на територията, адрес;

2/ вид на собствеността на поземления имот - публична държавна или общинска собственост;

3/ пореден номер на обекта в границите на поземления имот;

4/ вид на обекта;.

5/ технически, количествени и качествени характеристики;

6/ данни за актовете, удостоверяващи правата върху обектите, включително за предоставяне на концесия;

7/ регистрационен номер на паспорта на съоръжението.

За изработването на специализирани карти и регистри се извършват геодезически, фотограметрични и други дистанционни измервания и могат да бъдат ползвани данни от едромащабната топографска карта /ЕТК/ в мащаб (М) 1:5000 или от други специализирани карти и регистри. За извършване на измервания се използва геодезическата основа на кадастралната карта /КК/. Нова работна геодезическа основа се създава при необходимост.

Специализирани карти се създават в цифров и графичен вид. Информацията за обектите от специализираните карти в цифров вид се съхранява на отделни слоеве, включващи техническа инфраструктура, водни обекти, благоустройство, релеф и др. Разграфката, номенклатурата и размерите, и извънрамковото оформление на листовете на специализираната карта са еднакви с тези на кадастралната карта за съответната територия.

Специализирани карти и регистри се поддържат и предоставят чрез специализираната информационна система /ИС/.

 

продължава>
 
Делба и разделяне на територия. Неделимост. ПДФ Печат Е-мейл

Разлика между делба и разделяне:

1/ разделяне – въвеждане на деление БЕЗ промяна на собственика;

2/ делба - въвеждане на деление с промяна на собственика.

Делба

При наличие на съсобственост върху имот често се налага да се извърши делба между съсобствениците.

Съществуват два вида делби: доброволна и съдебна.

1. Доброволна делба - според формата на извършване тя може да бъде:

Обикновен договор (в писмен вид и нотариално заверен) за доброволно разпределяне на реалните дялове.

2. Съдебна делба - съдебно дело за делба може да предизвика всеки сънаследник, който подаде в Районния съд молба с приложени към нея документи.

Делба може да се извърши както след смъртта на наследодателя, така и приживе на наследодателя от самия него чрез делба - дарение (с нотариален акт) и делба - завещание (чрез нотариално или саморъчно завещание).

Неделимост

Неделими са тези вещи, които не могат реално да бъдат разделени без да загубят значителна част от стойността си. Делба не може да бъде упражнена в случаите, забранени от закона или при невъзможност поради естеството и предназначението на вещта.

По закон един имот е неделим, когато няма съответната площ за образуването на два самостоятелни обекта. Например - един парцел трябва да има достатъчно площ, за да се образуват два самостоятелни парцела със самостоятелни входове, с възможност за захранване с ток, вода и канализаця, т.е. да отговарят на нормите на Закона за териториално и селищно устройство и Наредба № 5 за правила и норми по ТСУ.

Едно жилище трябва да бъдат разделено така, че всяка една обособена част да има задължителните помещения и площи, на които следва да отговаря то, а именно: най-малко едно жилищно помещение, кухня, тоалетна, баня и поне едно складово помещение в него или извън.

 

продължава>
 
Процедури в кадастър. Отчуждаване. Комасация. Промяна на граници и право на ползване. ПДФ Печат Е-мейл

 

Процедурите в кадастъра биват:

1/ без нарушаване на права на собственици - запазват се имотните граници. Съществува съдружие на няколко собственика.

Пример: ревири (горски площи с множество собственици на идеални части);

2/ отчуждаване - при проектиране на линейни съоръжения или съоръжения и мероприятия с обществен характер. Новият имот е публична собственост, проектът е защитаван от държавата и общината. За всеки участък се установява точно местоположението на територията, която трябва да се отчужди. Прави се проект за разделяне на имота, оценява се стойността на новия имот и оценката се предава на собственика; ако се постигне съгласие по процедурата, данните се изпращат в Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, а после в Агенцията по вписванията /АВ/ и се изготвят актове.

3/ Комасация – преразпределение на собственост. Всички процедури водят до съгласие на собственика. Част от имота след дейността на проектиране остава публична собственост (не повече от 25%), а другата остава частна. Местоположението на имота не се запазва. Отнетите до 25% се получават в нови граници с промяна в предназначението. След постигане на съгласие промените се отразяват в кадастралната карта /КК/. Всеки новообразуван имот се индивидуализира поотделно. Разписва се от кмет.

4/ Ограничаване на собственика – без промяна на граници, но с ограничаване правото (на ползване, владеене или разпореждане). Ограниченията са върху правото на ползване (при кабели и подземни съоръжения). Не се отбелязва в кадастъра, а само в имотната партида;

5/ Промяна на граници в урбанизирана територия /УТ/:

Обикновено всяка територия има определени параметри и показатели с приет общ устройствен план (ОУП). При делби и обединявания се налагат промени в ОУП. Съблюдават се следните показатели – озеленяване, плътност на застрояване, отношение на площта на имота към площта на сградата, етажност, коефициент интензивност на застрояването (кинт). След получаване на одобрение от Служба архитектура и градоустройство може да се продължи процедурата.

продължава>
 
Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ ПДФ Печат Е-мейл

Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от АГКК към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Агенцията е със седалище София и със служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в административните центрове на областите. Агенцията:

1/ осъществява дейностите по кадастъра;

2/ поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), като приема, съхранява и предоставя за ползване данни от него;

3/ осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности;

4/ разработва формат на записа на цифровите карти и регистрите към тях, който се одобрява от Министерския съвет;

5/ участва в организирането на метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;

6/ осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ разполага с база данни за територията на цялата страна. Всички служби по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ разполагат с локални бази данни за конкретната област. Измененията се отбелязват в базите на службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ и се обновяват 2 пъти в денонощието в базата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ чрез връзка между информационните системи.

Съществува връзка между базата данни към Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и тази на Агенцията по вписванията (АВ).

 

Принцип на работа

В службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ се внася скица-проект, която достига до базата данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/. В службата по вписванията /СВ/ се внася акт за извършената промяна, който се качва в системата от нотариус. Тази информация се изпраща до база данни на агенцията по вписванията /АВ/, която се съгласува със скицата,получена в Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/. При съвпадане промяната се нанася в кадастъра.

При осъществяване на продажба директно може да се работи с нотариус и агенцията по вписванията /АВ/, защото няма промяна в границите на имота. Осъществява се връзка с базата на агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за справка и се регистрира сделката.

 

 

продължава>
 
ЕКАТТЕ ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици) е класификаторът с най-широко приложение в България. Неговото предназначение е да създаде единство в идентифицирането и класификационната характеристика на административно-териториалните и териториалните единици с цел използването им при автоматизираното обработване на различна информация в териториален аспект.

ЕКАТТЕ (Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици) се състои от 5 цифри, които маркират населеното място (землището). Според дължината на идентификатора може да се разбере вида на обекта. Целият идентификатор е уникален.

продължава>
 
Обекти на кадастъра ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Законът определя дейностите по регистрация на недвижимите имоти. Не се регистрират инфраструктурни обекти. За разлика от много други европейски законодателства в България могат да се регистрират самостоятелни обекти (независими части)в сграда.

1/ Поземлен имот (ПИ) - Присъстват в кадастъра с границите си (наредени двойки координати, показващи край на територия, върху която има определени права) и с върховете на имота (характерни точки от границата, определени от геодезическата координатна система и означени материално). Границата е част от ограничителния контур.

2/ Сграда(С) – сграда от основното застрояване, както и постройка от допълващото застрояване, включително груб строеж; в смисъл на кадастър имат надземна и подземна част. Не може да се определи собственост на сградата, ако тя е разделена на самостоятелни обекти в сградата (СОС). Определя се в кадастара, когато е неделима собственост (без СОС). Не и съоръжения на техническата инфраструктура, включително гаражи, но не и паркоместа. Отбелязани в К с границите си и върховете. В кадастъра се отбелязват само надземните части, които се намират по-ниско от 140 см от земната повърхност.

3/ Самостоятелен обект в сграда (СОС) - СОС е етаж или част от етаж в сграда. Въвеждат се в кадастъра от архитектурни чертежи и разпределения (неефективен метод поради възможни промени в изпълненията). Отбелязани с линия, която НЕ Е получена при геодезическо измерване. За площта на самостоятелния обект в сградата (СОС), данни се взимат от акта за собственост и не се гарантират от кадастъра.

При загуба на имот от морето – той се възвръща само ако е със застраховка.

 

продължава>
 
Кадастър. Същност, цел и правно значение. Поддържане. ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Кадастърът е съвкупност от методи за създаване на карта. Изграждането, въвеждането и функционирането на кадастъра изисква да се отчита характера на собствеността върху земята, вида и характера на аграрните предприятия, да се осигурява достоверна информация за количеството и качеството на земята. Важно е кадастърът постоянно да се актуализира като своевременно се отчитат всички промени от икономически, технически и юридически характер.

Кадастърът е публичен и всеки може да получи необходимата информация срещу съответно заплащане срещу определени фиксирани такси.

Главните задачи на кадастъра могат да се групират в три точки:

1/осигуряване на пълна и точна информация за размера на селскостопанските земи по собственици, ползватели и културни видове ниви, лозя и т.н.;

2/да дава подробна характеристика и оценка на земята по участъци;

3/да осигурява точна и подробна планово-картографска основа за селскостопанските земи.

С регистрацията на селскостопанските земи се цели да се направи основна проверка на документите за собственост и да се предотвратят злоупотреби и разхищение на земи. Количественият отчет на земята има за цел да уточни на базата на точни измервания размера и разпределението на земите по културни видове, собственици и ползватели. Качествената характеристика от своя страна, се изразява в проучване и описание на най-важните агропроизводствени условия, в това число почвени различия, релеф, надморска височина и др.

Цел

Създаване на моделите (предимно буквено-цифрови) на недвижимата собственост с използване на разнообразни по характер и надеждност данни, в това число и геодезически.

Правно значение

Собствеността поражда три правомощия:

1/ право на владеене;

2/ право на разпореждане;

3/ право на ползване.

/Истинността на кадастралните данни се осигурява чрез изискването за правоспособност на лицата, които могат да изпълняват дейности по кадастъра./

Поддръжка

Поддържането на кадастъра включва всички дейности касаещи получаване на данни и актуализация. Това се осъществява чрез съвкупност от методи за постигане на съответствие между фактическото състояние на територията и данните от кадастралния фонд, които се описват в законодателството.

- изменения в кадастралната карта /КК/ – промени в очертанията и границите;

- изменения в кадастралния регистър /КР/ – промени в данните на собствениците, включително смянана собственика, промени във вид територия, начин на трайно ползване и предназначение и пр.

Промените могат да настъпят вследствие на искане от държавни институции (при собственост, наличие на план за преустройство, съдебно решение), собственик или друго заинтересувано лице (при делба, разделяне, съединяване на поземлен имот);

Други дейности по поддържане – промяна на граници по взаимно съгласие, изпълнение на съдебно решение (в кадастралната карта и кадастралния регистър фигурират не фактическите собственици, което може да се промени след съдебно решение), грешка в КК, нанасяне на нови обекти.

 

Има 3 случая, в които може да се нанесе изменение в кадастъра:

1/ изпълнение на съдебно решение;

2/ изпълнение на служебно задача;

3/ по желание на собственика да има изменение в случай на делба.

 

продължава>
 
Имотна партида /ИП/. ПДФ Печат Е-мейл

 

Ако собственик загуби правата си върху имота, данните му остава в имотната партида  /ИП/ в графа „предишни собственици”. При делба се затваря старата партида и се отварят две нови, като данните от изходната се прехвърлят в новите

Схема:

1/ изработване на кадастрална карта (КК);

2/ кадастрална регистрация на недвижимия имот (НИ);

3/ прехвърляне в предварителни имотни партиди (ИП);

4/ създаване на имотна партида (ИП).

(Кадастралният регистър на недвижимите имоти няма правна стойност за разлика от ИП)

 

 
Кадастрален регистър /КР/. Същност и съдържание. ПДФ Печат Е-мейл

Кадастърът е съвкупност от методи за създаване на карта. Заедно с него се създава регистър с данни за имоти, за носители на права на собственост или правата върху собствеността. Кадастралният регистър включва кадастрален план /кадастрални идентификатори/ на отделни имоти, които са обекти на кадастъра.

Кадастралният регистър съдържа:

1/ кадастрален идентификатор;

2/ обекти на кадастъра - 1/ вид на обекта; 2/ вид на територията и нейното трайно предназначение; 3/ начин на трайно ползване; 4/ площ; 5/ стар идентификатор; 6/ адрес; 7/ брой етажи; 8/ вид на собствеността;

3/ данни за собствеността – имена, ЕГН, Булстат, длъжност, вид на право / на ползване/владеене/разпореждане/.

 

 
Имотен регистър /ИР/. Съдържание. Вписване. ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Имотният регистър представлява пълна система от регистрирани обекти и техните права. Цели се пълна и еднозначна информация на данните. Когато дадена територия е изцяло покрита с информация, това означава, че сме създали имотен регистър /ИР/. Вписване в имотния регистър може да се извърши по молба на заинтересовано лице, нотариус или служебно лице. В имотния регистър се включват границите на територията, поземлените имоти с границите и идентификатора им, наименованията на местности, улици, площади и др., сгради с техния идентификатор, както и точки от геодезическата основа.

Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра. Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър /ИР/.

Основният закон в България, който регламентира придобиването или прехвърлянето на даден имот се нарича „Закон на собствеността”

Съществува проблем със синхронизацията и контрола върху прехвърлянето. Няма систематичност или масовост на имотния регистър. В него се вписват имоти от актове, които се появяват в сделки, т.е. не всички имоти са описани там.

Вписване в имотния регистър:

1/ по регулационен план – словесно описание на околни сгради и вътрешни части;

2/номер от картата на възстановена собственост;

3/ адрес;

4/ код от кадастъра.

продължава>
 
Поземлена регистрация ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 

Поземлена регистрация представлява вписването в официален регистър на обекти, субекти и връзките между тях /актове и права/, като основна цел е защита на правото на собственост. В регистър се съдържа информация, чието съдържание е определено от нормативни документи;

Според начина на подредбата в регистъра поземлената регистрация бива:

1/ имотна /реална/ поземлена регистрация- информацията в системата е по имоти, като всяко име има идентификатор. Наличието на такава система предполага наличието и на кадастър.

2/персонална поземлена регистрация – в случаи, когато кадастралната карта е непълна или липсва, т.е. ползва се когато няма начин да се създаде имотна поземлена регистрация.

Според съдържанието на регистър поземлената регистрация бива:

1/ регистрация на права – регистрира се вида право, който е учреден и чиито носител е субектът – т.нар. Титулни системи;

2/ регистрация на актове – регистрира се акта, кога е издаден, от кого, видът му, къде се съхранява като не се уточнява съдържанието му;

 

продължава>
 
Технически паспорт на сграда ПДФ Печат Е-мейл

Технически паспорт се съставя:

1/ за нов строеж - преди въвеждането му в експлоатация;

2/  за съществуващ строеж ;

3/  след реконструкция, основно обновяване и др., както и при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж.

Техническият паспорт се съставя за целия строеж.

Съдържание на техническия паспорт -  обхваща следните части:

1/ част А "Основни характеристики на строежа" - идентификационни данни и параметри (местоположение, данни за строежа и пр.), основни обемнопланировъчни и функционални показатели (площи,височини, габарит и пр.), Основни технически характеристики (строителна система, пожарна и сеизмична устойчивост и пр.), сертификати, данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт /ТП/;

2/ част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" - резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на промени, необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация;

3/ част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация"- съхраняване на целостта на строителната конструкция, недопускане на нерегламентирани промени в строежа, нормална експлоатация и поддържане на инсталациите на сградата и прочие;

4/  част ГЕнергиен паспорт на сграда” - стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата, общия годишен разход на енергия в MWh, спестените емисии CО2, класификацията на сградата и принадлежността й към съответния клас от скалата на енергопотребление,   отопляемата площ, брутния отопляем обем и прочие.

Енергийният паспорт на сградата се съставя с цел оценяване съответствието на енергийните характеристики на сградата с нормативните изисквания за ефективност на енергията /ЕЕ/ и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградата по време на техния експлоатационен срок.

Техническият паспорт може да бъде издаден от консултанти, получили лиценз от министерството на регионалното развитие и благоустройството, а също и от лица, отговарящи на изискванията на Закона за енергийната ефективност - за енергийното обследване.

 

продължава>
 
Виза за проект. Същност. ПДФ Печат Е-мейл

 

Възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проект. Визата се издава от главния съд на общината в срок от 14 дни от постъпването на заявлението. Визата на проект представлява копие от действащ ПУП с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени наличните сгради. Визата на специални обекти свързани с отбраната и сигурността на страната се издава от Министерството на отбраната или от Министерството на вътрешните работи.

Процедура по издаване на виза за проект

/от ЗУТ, ЗАОФЮЛ, ЗМДТ, ЗКИР/

Процедурата е регламентирана от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (ЗАОФЮЛ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Наредба № 4 от 21.05.2001 г. и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. Целта на процедурата по издаване на виза за проектиране е:

1/да се създаде документ, с който да се удостовери съществуването на урегулиран поземлен имот (урегулиран имот), за който, в съответствие с действащ подробен устройствен план, са определени неговите граници, размери, площ, физически и други характеристики, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство (установен начин и характер на застрояване);

2/да се даде разрешение за проектиране за урегулирания имот, като се определи начина и характера на застрояването му със сгради на основното и допълващото застрояване в съответствие с предвиждането на действащия подробен устройствен план, и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативи и нормативната уредба по проектиране и строителство, като се укажат всички точни мерки, коти, допустими височини, плътност и интензивност на застрояване на урегулирания имот, а в предвидените случи и в съседния урегулиран имот, както и да се укажат евентуалните отклонения от правилата и нормативи за застрояване.

продължава>
 
Информация за проектиране. Източници. ПДФ Печат Е-мейл

Ползването на дигитална кадастрална основа и разработването на дигитални УП значително подобрява качеството на проектите и облекчава процедурите по изготвяне на варианти. Прилагането на ГИС позволява изчисляването на показателите на плана и изготвянето на баланси на територията с висока точност и бързина.

През последните осем години Столична община системно и целенасочено разработва своя Географска База от данни, включваща данни за К, РП и техните изменения, функции на сгради, информация за адреси, имена на улици, информация за собственост, релеф, информация за собственици и др.

Специализирана информация:

I.I. във вид на данни за географски обекти, които могат да се дадат върху карта:

1/ данни за релефа /изолинии/;

2/ данни от общия устройствен план – вид на територия;

3/ данни от подробни устройствени планове;

4/ подземен кадастър /данни за подземни съоръжения и обекти на инфраструктурата/.

I.II. специализирани данни с нормативно уредено съдържание, изобразяване, поддържане и прочие:

1/ наредба за мрежата на националната електрическа компания /НЕК/ за високо и ниско напрежение;

2/ наредба за телекомуникационни съоръжения;

3/ наредба за устройството на черноморското крайбрежие.

продължава>
 
Цифров модел. Оцифряване на планове и карти. ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Изработването на кадастрална карта /КК/ от одобрени съществуващи планове и карти чрез дигитализиране се извършва при спазване на следните изисквания:

1/ Когато планът или картата са върху недеформируема основа, дигитализирането може да се извършва върху целия план, като за трансформацията се избират точки (координатни кръстове), разположени по рамката на плана (картата) и в централната зона. При сканиране на цели листове се извършва на ивици;

2/ когато плана/картата са върху деформируема основа, дигитализирането се извършва по зони до 40x40см.;

3/ преобразуването на координатите от скенера в координатната система на картата се извършва чрез афинна трансформация. Средна грешка 0,3М;

4/ Всеки сеанс започва с обхождане на кръстовете за трансформация и завършва с тях;

5/ когато плана/картата не е в координатната система на кадастралната карта, координатите на координатните кръстове се трансформират в кадастралната система на кадастралната карта, преди да започне дигитализирането;

6/ средната грешка в положението на точката при преобразуването не може да превишава 5 сm.

 

продължава>
 
Актуалност на кадастъра ПДФ Печат Е-мейл

Поради законовия характер на кадастъра е необходимо в него да фигурира актуална и пълна информация за обектите. С поддръжката на информацията се занимават определени институции.

Актуалността на кадастралните данни се осигурява чрез изискването за непрекъснато отразяване на настъпващите промени в данните за недвижемия имот /НИ/ - обект на кадастъра. Информацията за тези промени се предоставя основно от съдилищата и от службите “Държавна собственост” и “Общинска собственост”(предоставят препис от всеки акт за признаване и прехвърляне на право на собственост или за учредяване, прехвърляне, изменяне или прекратяване на друго вещно право върху НИ, както и от актовете при делба, разделяне и съединяване на недвижими имоти) и от собственика, съответно от инвеститора (относно изградените, надстроените, пристроените сгради, както и за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради).

За поддържането на кадастъра в актуален вид значение има и предвидената възможност за нанасяне на допълнителни кадастрални данни,които включват специализирани данни за недвижимия имот /НИ/, различни от основните кадастрални данни, за строежите, съоръженията и другите обекти в поземления имот /ПИ/, включително за надземните и подземните проводи и съоръжения без сградите и самостоятелните обекти в сгради, за трайните насаждения, водните течения и водните площи, природните богатства, релефа на земната повърхност.  Допълнителни кадастрални данни, които се набират чрез геодезически, фотограметрични и други измервания, се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/.

продължава>
 
Едромащабна топографска карта /ЕТК/ ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Eдромащабната топографска карта /ЕТК/ е поддържана активно до към 1990 г., предимно чрез аерофотограметрия. Няма правна сила. Съхранява се в „Геокартфонд”, която е звено в агенцията по кадастъра. Съдържа топографски данни за територията. За изработването й фотограметрията има водещо място. Картата се състои от около 19 000 картни листа с размер 50х50 cm., от които 88 % в мащаб 1:5000 и 12 % – 1:10 000 (50-те години). Около 8700 картни листа в наши дни. Населението няма задължение към изготвянето й.

 
Карта на възстановената собственост /КВС/ ПДФ Печат Е-мейл

Картата на възстановената собственост /КВС/ съдържа информация за гори и земеделски земи (ЗЗ), всички обекти извън урбанизирани територии (УТ). Има правен характер след реституцията. При възстановяване на поземлени права се извършва нанасяне както в картата на възстановената собственост, така и в кадастралния план /КП/ и кадастралната карта /КК/.

 
Регулационен план /РП/ ПДФ Печат Е-мейл

 

Регулационният план се използва само за населени места. Той отразява проектни мероприятия за съответната територия. Представлява комбинация с кадастралния план /КП/ (затова е в М 1: 1000/ 1:500) и утвърден има силата на законово положение независимо дали се касае за съществуващ обект. Изготвя се само за населени места (за урбанизирани територии). Поддържа се от Общинска Администрация /ОА/.

 

 
Кадастрален план /КП/ ПДФ Печат Е-мейл

 

Кадастралният план /КП/ е труден за поддръжка, неприложим за някои населени места. Съдържа информация за инфраструктурни обекти (технически и комуникационни съоръжения и др.), релеф (хоризонтали и височинни коти), вид застрояване, поземлени имоти (ПИ), сгради (С). Поддържа се от Общинска администрация(ОА).

При кадастралния план се използват мащаби 1:1000 и 1:500.

Кадастралният план /КП/ и кадастралната карта /КК/ са две различни неща.

 

 
Кадастрална карта /КК/ ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 

 

Кадастралната карта /КК/ съдържа информация за обектите и граници на собственост. Липсват условни знаци или ориентири за релефа. Картата се поддържа в цифров и в графичен вид, като не трябва да има празни и неозначени места в нея. Основните мащаби за изчертаване на кадастралната карта в графичен вид са 1:1000 за урбанизирани територии и 1:5000 за всички останали територии.

Разграфката и номенклатурата на листовете на кадастралната карта в координатна система 1970 са съгласно топографски карти в М 1:10000, 1:5000 и 1:2000. Разграфката на кадастрален лист се извършва по правоъгълната координатна мрежа. Кадастралните листове са с размери 50 x 50 см. Съответства на основен М 1:1 000, разграфен от ЕТК в М 1:5 000. Номенклатурата на картен лист в М 1:1000 се получава, като към номенклатурата на листа в М 1:5 000 се добави в скобите номерът на листа в М 1:1 000, изписан с римски цифри (от I до XXV).

Различни цветове в картата маркират различните видове територии - урбанизирани територии (бяло), води и водни площи (синьо), гори (зелено), пътища (сиво) и земеделски земи (жълто).

Видове територии:

1/ урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) определени с устройствен, съответно със застроителен и регулационен план, или са такива по начин на трайно ползване;

2/територии на транспорта - определени съгласно ЗП, ЗЖПТ и др.;

3/ земеделски територии - определени с планове и карти;

4/ горски територии - определени с планове и карти;

5/ територии, заети от води и водни обекти - определени съгласно ЗВ;

6/защитени територии - определени съгласно Закона за защитените територии, ЗВ и др.;

7/нарушени територии - определени съгласно ЗУТ.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват в графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптически или друг технически носител. Те подлежат на приемане, съобщаване на заинтересуваните лица и одобряване по ред, определен от този Закона за кадастъра и имотния регистър. Oдобрената кадастрална карта и кадастрални регистри се въвеждат в информационната система от Службата по геодезия, картография и кадастър.

Кадастралната карта съдържа:
1. държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;
2. поземлените имоти с границите и идентификаторите им;
3. сградите и идентификаторите им;
4. наименованията на местности, улици, водни течения и площи и други обекти
5. точките от геодезическата основа.

Особености и съдържание на кадастралната карта в графичен вид:

1/ изработва се схема на етажите;

2/ принадлежността на самостоятелен обект на собственост към сградата става чрез етажна схема;

3/ подземните части могат да излизат много извън контура на сградата.

 

продължава>
 
Теодолит. Измерване с теодолит. ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 6
Слаба статияОтлична статия 

 

Теодолитът представлява съвременен геодезически инструмент за измерване на хоризонтални и вертикални ъгли.Той се състои от хоризонтален кръг/лимба/, вертикален кръг, зрителна тръба и либели. Зрителната тръба на теодолита служи за насочване на определени точки при измерване на ъгли. Либелите служат за установяване на прави и равнини в хоризонтално и вертикално положение.Биват цилиндрични и кръгли.

Измерване с теодолит

След центриране и хоризонтиране на теодолита,се визират две точки от съответен ъгъл при първо положение на тръбата и се правят отчети по хоризонталния кръг. Разликата между двата отчета е стойността на измервания ъгъл.От отчета към дясната точка на ъгъла обикновено се изважда отчeта към лявата точка.

* Теодолитите биват оптико-механични и електронни;

 

продължава>
 
GLONASS /Global Navigation Satellite System/ ПДФ Печат Е-мейл

Руската навигационна система GLONASS e с параметри много близки до тези на GPS. Това е причината да бъдат създадени и да функционират приемници, способни да записват сигналите и на GPS, и на GLONASS.

 

По план в завършен вид ГЛОНАСС се състои от минимум 24 спътника, разположени в 3 орбити на височина от 19 100 километра. Всяка орбита има наклон спрямо екватора под ъгъл 64,8° и съдържа по 8 спътника. Всеки спътник извършва една пълна обиколка за 11 часа и 15 минути, като във всеки момент и във всяка точка на Земята се виждат най-малко 5 от тях.

Първият спътник на ГЛОНАСС е изведен в орбита през октомври 1982 г. а системата е била функционална през септември 1993 г. Максималният брой спътници е бил 26, достигнат през 1995 г. След 1995 г., поради финансови проблеми, руското правителство не е способно да заменя остарелите спътници и техният брой постепенно намалява, като през 2001 г. остават едва 7. След подписване на споразумение с индийското правителство е решено системата да бъде отново функционална през 2008 г. с 18 спътника, а през 2010 г. техният брой да достигне 24. След извеждането на спътник на 03.10.2011 г. системата е напълно комплектована отново.

Понастоящем системата се състои от 30 спътника, като в редовна експлатация са 24 от тях.

 

 

продължава>
 
WGS84 /World Geodetic System/ ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Световната геодезическа система (WGS84) се въвежда в България в началото на 90-те години, заедно с развитието на GPS - технологиите. За разлика от редица други проекционни координатни системи, тук не се задава координатното начало, защото то се дефинира в самата проекция като пресечна точка на основния меридиан с Екватора.

продължава>
 
GPS \Global Position System\ ПДФ Печат Е-мейл

GPS (global position system) или глобална система за позициониране е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на положение в реално време на или около повърхността на Земята с точност от порядъка на няколко сантиметра. Обикновено, това е координатната система WGS-84 (World Geodetic System 84), която към момента е привързана към Международната земна координатна система ITRS на ниво сантиметри.

* спътниковата система GPS се състои от 24 спътника (21 активни и 3 резервни). Спътниците са в почти кръгови орбити, разположени в шест орбитални равнини. За дадена точка от земната повърхност конфигурацията на спътниците се повтаря след всяко звездно денонощие.

Глобалната система за позициониране е проектирана и контролирана от Министерството на отбраната на САЩ. Тя може да бъде използвана безплатно от всеки.

Поддръжката на системата струва около 400 млн. долара (USD) годишно, включително разходите по подмяна на остаряващите спътници. Първият от 24-те спътника, които формират сегашната GPS-групировка (Block II), е изведен в орбита на 14 февруари 1989 г. Последният изстрелян до момента спътник е 52-ри по ред от създаването на системата през 1978 г. и е изведен в орбита на 6 ноември 2004 с помощта на ракетата „Delta II“.

Създаване

Идеята за създаване на спътникова радионавигационна система се ражда още в края на 50-те години, когато е изстрелян първият изкуствен спътник от СССР. Група американски учени, водени от Ричард Кершнер, наблюдават сигналите излъчени от Спутник и откриват, че поради ефекта на Доплер, честотата на излъчения сигнал е по-висока при приближаване на спътника и по-ниска при отдалечаване. Те открили, че ако знаят точната си позиция на Земята, могат да намерят положението на спътника и обратното, ако знаят положението на спътника, могат да открият тяхната собствена позиция.

До реализирането на тази идея обаче минават около 20 години. Първият тестов спътник е изведен в орбита на 14 юли 1974 г., а на 22 февруари 1978 г. е изстрелян и първият операционен спътник от бъдещата система. В периода между 1978 и 1980 г. броят на спътниците достига 6, а датата 6 януари 1980 е началото на времето използвано в GPS. Последният от 24-те спътника, необходими за пълно покритие на земното кълбо е изведен в орбита в края на 1993 г. и системата е преминала пълна готовност на 17 януари 1994 г.

Първоначално GPS е бил планиран като военен проект. През 1983 г., поради навигационна грешка южнокорейски граждански самолет с 269 души на борда навлиза в съветското въздушно пространство и е свален от руски изтребител. Предвид трагедията, която е можело да бъде избегната, президентът на САЩ разрешава използването на системата за граждански цели. През 1999 г. вицепрезидентът на САЩ Ал Гор обявява плановете на Белия дом за увеличаване на точността на GPS за цивилни нужди, чрез премахване на процеса на избирателен достъп и използване на допълнителни честоти. Методът на избирателен достъп е отменен през 2000 г., а използването на допълнителни честоти е част от процеса на модернизация на GPS.

 

Принцип на действие

Принципът на действие на GPS се базира на т. нар. метод на трилатерация, чрез който позицията на една точка се определя като пресечената точка на няколко окръжности (или сфери) с известен радиус и известни координати на центъра. В контекста на GPS, всеки спътник може да се определи като център на сфера с координати — позицията на спътника и радиус — разстоянието от спътника до приемника. За да се определи положението на един приемник, то той трябва да разполага с разстоянието до спътниците и техните точни координати.

Приложение

GPS е система, проектирана от американските военни, и основно се употребява за военни цели. Тя се използва на всяко място, където е разположена американската армия, за определяне на позицията на бойните единици, управление на бойни ракети и др. GPS-сателитите са оборудвани с детектори на ядрени детонации и се използват като част от програмата на САЩ за откриване на ядрени взривове.

Освен за военни цели, системата се използва широко и от цивилни потребители, тъй като дава възможност да се определя положението и времето с много висока точност. Важна характеристика на системата е възможността тя да бъде използвана безплатно, което я прави изключително интересна на потребителския пазар.

Някои от основните области на приложение на GPS са:

Навигация в транспорта — използва се за навигация в пътния, морския и въздушния транспорт, оптимизация на маршрути. В момента съществува голям брой сравнително евтини приемници и приложения, които се използват за навигация в автомобилите.

GPS проследяване и контрол на транспортни средства, хора и животни

Науката и изследователската дейност — в географията, картографията, геологията, геодезията, археологията и др.

Селското стопанство — за планиране на терени, навигация на селскостопански машини и др.

Комуникациите — за синхронизиране на комуникационни системи

Туризъм и спорт — ориентиране, планински спасителни служби

Определяне на точното време и др.

 

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2